Lesson 60 – review

Forgiveness is the means by which we will recognize our innocence. It is the reflection of God's Love on earth. It will bring us near enough to Heaven that the Love of God can reach down to us and raise us up to Him. “God is the Love in which I forgive.” It is not…

Lektion 60 – repetition

Tilgivelse er midlet, ved hvilket vi vil erkende vores uskyld. Det er afspejlingen af Guds Kærlighed på jorden. Det vil bringe os nær nok til Himlen,så Guds Kærlighed kan nå ned til os og løfte os op til Ham. "Gud er den Kærlighed jeg tilgiver i.” Det er ikke gennem vores egen styrke, at vi…

Lektion 59 – repetition

Hvordan kan jeg være alene, når Gud altid er med mig? Hvordan kan jeg være i tvivl og være usikker på mig selv, når der er fuldkommen sikkerhed i Ham? Hvordan kan jeg blive forstyrret af noget, når Han hviler i mig i absolut fred? Hvordan kan jeg lide, når kærlighed og glæde omgiver mig…

Lesson 59 – review

How can we be alone when God always goes with us? How can we be doubtful and unsure of ourselves when perfect certainty abides in Him? How can we be disturbed by anything when He rests in us in absolute peace? How can we suffer when love and joy surround us through Him? "God goes…

Lesson 58 – review

We call upon God to guide us in the holy encounter. We have asked for the means to awaken to Heaven. He has given us an oportunity to a new perception of everyone and everything. Let us be open to  receive the experience of the holy encounter as we teach it. Let us listen to Holy…

Lektion 58 – repetition

Vi beder Gud om at vejlede os i det hellige møde. Vi har bedt om midlerne til at vågne op til Himmel. Han har givet os en mulighed for en ny opfattelse af alt og alle. Lad os være åbne for at tage imod oplevelsen af det hellige møde, mens vi underviser i det. Lad…

Lektion 57 – repetition

Vores lænker er løsnet. Fængselsdøren står åben. Intet holder os i denne verden. Kun vores ønske om at blive her - holder os fanget. "Jeg er ikke offer for den verden, jeg ser." Lad os opgive vores vanvittige ønsker og gå - ind i lyset. Vi opfandt fængslet, hvori vi ser os selv. Guds Søn…

Lesson 57 – review

My chains are loosened. The prison door is open. Nothing holds me in this world. Only my wish to stay keeps me a prisoner. “I am not the victim of the world I see.”Let us give up our insane wishes and walk out  - into the light. I made up the prison in which I…

Lesson 56 – review

How can we know who we are when we feel constantly attacked? Pain, illness, loss, conflicts, age and death seem to threaten us.  We have tried to give our inheritance away in exchange for the world we see. But God has kept it safe for us. “My attack thoughts are attacking my invulnerability.” “Above all else…