Et Kursus i Mirakler beskæftiger sig grundlæggende med beslutninger i drømmeverden, og hjælper vores sind med at vælge Helligånden – det rette sind.

English version at the bottom of this page

I vores splittede sindstilstand ser det ud som om, der er valg. – Sindet behøver hjælp til at se nærmere på disse valg for at kunne skelne mellem dem. Sindet, som tror, at det er adskilt fra dets Skaber, træffe et valg. Et Kursus i Mirakler er simpelthen et kursus i at træffe et bedre valg, hvor et fejlagtigt valg – nemlig egoet – før blev truffet.

              Prøvelser er kun lektioner, vi ikke fik lært, og som præsenteres for os endnu engang, så vi nu  kan vælge det rette sind. Vi vælger altid mellem vores svaghed og Kristi styrke i os. Og det er muligt at undgå al den lidelse, som det, vi før valgte, bragte os.   – I enhver vanskelighed, i al nød, og hver gang vi er forvirrede, kalder Kristus blidt på os og siger: “Broder, vælg igen!” – Vælg endnu engang, om du vil påtage dig din funktion, som er tilgivelse, eller forblive i helvede og fastholde dine brødre der!?                                       

A Course in Miracles basically deals with decisions in the dream world, and helps us choose the Holy Spirit – the right mind.

In our split state of mind, it seems that there are choices. – The mind needs help to take a closer look at these choices in order to choose between them. The mind, that believes it is separate from its Creator, must make a choice. A Course in Miracles is simply a course in making a better choice, where a faulty choice – the ego – was previously made.

              Trials are just lessons we did not learn, which are now being presented to us once more, so that now we can choose our right mind. We always choose between our weekness and the strength of Christ in us. It is possible to avoid all the suffering, that our choice brought us before. –  In every difficulty, in all distress, and whenever we are confused, Christ calls gently to us and says, “Brother, choose again!”Choose once again whether you would fulfil your function, which is forgiveness, or remain in hell and keep your brothers there!