Ikke offer, men opfinder!

Dette er vores frihedserklæring i forhold til den ydre verden – såvel som den indre verden: “Jeg er ikke offer for den verden jeg ser.” I denne frihed ligger verdens frihed. Dette er en afvisning af egoet, et “nej” til at binde os selv med egoets lænker!

(English text version under the videos)

“Jeg har opfundet den verden jeg ser.”  – Det er vigtigt, at vi kender forskel på årsag og virkning. Vores opfindelse af verden er årsagen, vores oplevelse af at være offer er virkningen. Vi vil se den, eller ikke se den, som vi nu ønsker.

Jesus siger, at vores indre og ydre verden faktisk er den samme! Men så længe vi ser dem som forskellige, forholder Jesus sig til det – men beder os dog begynde at rumme den tanke, at begge verdener er i vores sind!

Denne verden er fyldt med falske årsager og virkninger. Den er fyldt med endeløse  forklaringer og konklusioner, som dækker over ukærlige tanker, skyld og frygt, Alt dette skjuler sandheden om verden: At vi selv har lavet denne verden.

Not a victim – the maker!

This is our declaration of freedom from the outer world – as well as the inner world: “I am not a victim of the world I see.” In this freedom lies the freedom of the world. It’s a rejection of the ego, a “no” to tie ourselves up with the chains of the ego!

“I have invented the world I see.” It is important that we know the difference between  cause and effect. Our invention of the world is the cause, and our experience of being a victim is the effect. We want to see it or not see it  – as we wish.

Jesus says that our inner and outer world actually is the same! But as long as we see them as different, he will meet us where we are – but asks us to begin to embrace the idea, that both worlds are in our minds!

This world is full of false causes and effects. It is full of endless explanations and conclusions, which hide the truthabout the world: That we ourselves made the world!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s