Er dette hvad vi ønsker over alt andet: “Frem for alt andet ønsker jeg at se.” Dette være sandt, men vi ved det bare ikke endnu – fordi vi ikke er nået dybt nok ind i vores sind.

(English text version under the videos)

Denne erklæring: “Frem for alt andet ønsker jeg at se, kan kun velsigne! Derfor er det vigtigt, at vi begynder at bruge den, på den måde Jesus beder os om. Vi må lade vores tillid til ham være i forgrunden, når vi tvivler på os selv.  – Han foreslår, at vi gentager denne erklæring hvert kvarter eller 20. minut! Men selv dét – er der en mening med, som er ukendt for os til nu.

I lektion 28 beder Jesus os om at ændre vores måde at se på: “Frem for alt andet ønsker jeg at se tingene på en anden måde.”   Vi bliver hermed bedt om indgå en række klare forpligtelser i forhold til at opgive vores forudfattede ideer om tingene og åbne vores sind for, hvad de er, og hvad formålet med dem er. Vi definerer dem ikke ud fra, hvad vi har lært til nu, eller forbinder dem med tidligere oplevelser, men forpligter os til at se dem på en anden måde – til at se deres formål.

Med lektion 29: “Gud er i alt hvad jeg ser.” Nu begynder vi at lære, hvordan vi må se alting med kærlighed, værdsættelse og åbentsindethed. – Intet er adskilt eller for sig selv eller af sig selv. Intet er, som det fremtæder!  – Dets hellige formål er uden for vores “rækkevidde. “Gud er i alt hvad jeg ser”. Derfor kan vi se formålet med alt i alting! Og Jesus siger til os her, at når vision har vist os den hellighed, der “oplyser” verden, vil vi forstå denne idé perfekt.

Lektion 30: “Gud er i alt hvad jeg ser, fordi Gud er i mit sind.”

Her er springbrædtet til vision! Med denne idé vil verden åbne sig for os, og vi vil se den, og se i den – hvad vi aldrig før har set. Det vi så tidligere, vil næppe være synligt for os. – Denne dag vil vi bruge en ny form for projektion. Nu vil vi ikke forsøge at slippe af med noget, vi ikke bryder os om, ved at se det uden for os selv. – I stedet forsøger vi at se dét i verden, som er i vores sind, og som vi ønsker at erkende, er der. Vi forsøger således at forbinde os med det, vi ser, frem for at holde det adskilt fra os. – Dette er fundamentalt set forskellen på vision og som vi ser nu!

 

Lesson 27: “Above all else I want to see.” Is this what we want most of all? It must be – that this must be true, and that we just do not know it yet – as we have not gone that deep into our minds. – This statement: “Above all else I want to see,” can only bless! Therefore, it is important that we begin to apply it, just as Jesus asks us to. We must let our trust in him be up front when we doubt ourselves. – He asks us to repeat this statement every quarter or 20 minutes!

Lesson 28: “Above all else, I want to see things in a different way.” We will now apply this lesson in a concrete context. We are also asked to enter into a number of clear commitments regarding looking at our preconceived ideas about things and open our minds to they are and what their purpose is. We do not define them based on what we have learned til now, or link them to past experiences, but commit ourselves to seeing them differently – to see their purpose.

“With lesson 29 we begin to learn how to look at everything with love, appreciation and openmindedness. Nothing is separate or for itself or in itself. Nothing is as it appears! Its holy purpose is beyond our “reach”. “God is in all I see.” Therefore, we can see the purpose of everything in everything! And Jesus tells us here that when vision has shown us the holiness that “illuminates” the world, we will understand this idea perfectly.

Lesson 30: “God is in all I see because God is in my mind.”

This is the springboard for vision! With this idea, the world will open to us and we will see it, and in it see – what we have never seen before. What we saw earlier will hardly be visible to us. – We will  use a new form for projection. Now, we will not try to get rid of something we do not like by seeing it outside ourselves. “Instead, we try to see in the world  – what we hold in our minds and wish to see in it. And we will try to connect with what we see, rather than keep it separate from us. This is fundamentally the difference between vision and the way we see now!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s