Den første video: “What do I do with anger?”.  Jesus siger aldrig, at vi ikke skal være vrede, men  byde vreden velkommen.

(English text version under the videos)

Denne korte video handler om at være autentisk i forhold til vore følelser, og om aldrig at forsøge at holde fast i det, der synes at retfærdiggøre vores vrede. At forsøge at retfærdiggøre sin vrede, er at lave sit eget helvede, fordi vrede aldrig er berettiget. – Det, vi i stedet kan gøre, er at stoppe op og bede om hjælp til korrektion af vores opfattelse, så vi kan overgive vores vrede til Helligånden. Og så gøre dette, når vi er helt klar til det. Vrede ryster os i vores grundvold.

Den anden video: “Rage against God”. Verden blev lavet for at skjule egoets raseri overfor Gud. Jo mere raseriet kommer op til overfladen, jo mere intenst synes det at blive en tid. Vi har brug for Helligånden og “mægtige ledsagere”, der kan hjælpe os med at løfte denne vrede op , så den kan blive forløst.

Den trejde video: “What is all this rage about?” Den vrede, der kommer op, når vi virkelig seriøst begynder vores  mind-watching, er ikke personlig. Det er det kollektive ego, der løfter sit grimme hoved i sit sidste forsvar mod Gud (Sandheden). Når vi kigger godt efter, ser vi, at egoet har opfundet sin egen Gud. Dog, hvem vil gerne kende Gud i Det Gamle Testamente? Disse beskrivelser er forfærdelig mørke; Han er hævngerrig og fuld af vrede. Det er ikke overraskende, at der er millioner af erklærede ateister; dette billede af Gud er ikke særlig pænt. Så vi er nødt til lade alt det raseri komme op for at se, hvad der er nedenunder. Overraskende nok er Lyset og Kærligheden eftervirkningen af afdækningen af alt dette raseri, der forekommer så overvældende i starten.

Den fjerde video: “Dealing with your rage”. – At se en fragmenteret perceptuel verden medfører raseri, fordi det er en form for hævn. Det at se form betyder, at forståelse er blevet skjult. Vi kender ikke vores eget bedste. Egoet er den beklagelse, der frembringer din nuværende situation, og vrede er nødt til at komme op. Hvis din livssituation betyder, at du skal følge nogen, vil du muligvis se din leder som uretfærdig og føle raseri. Vi er aldrig urolige af den grund, vi tror. Vores vrede indbefatter en misopfattelse, og egoet forsøger at overføre den på en person, en form. Dette er ikke dens årsag. Vreden er forbundet med hele opfattelsen. Dine mægtige ledsagere er her for at hjælpe dig med at komme igennem dette.

The first video: “What do I do with anger?” Jesus never tells us not to be angry, but to welcome it. This short video is about being authentic with our feelings, and never try to hold on to whatever seems to justify the anger. Trying to justify anger is to make our own hell, because anger is never justified. – What we can do is to stop and ask for correction of our perception, so that we can give our anger to the Holy Spirit, when we feel ready. Anger shakes up our very foundation.

The second video: “Rage against God”.  – This world was made to cover over the ego’s rage against God. The more the rage is exposed, the more intense it seems to get for a time. We need the help of the Holy Spirit and mighty companions to help lift this anger so it can be released.”

The third video: “What is all this rage about?” – The rage that comes up, when we really seriously begin our mind-watching, is not personal. It is the collective ego raising its ugly head in its last defense against God (the Truth). We find when we look closely, that the ego has invented its own God. And who would want to know the god of the Old Testament? Those descriptions are terribly dark; He’s vengeful and full of rage, himself. It’s not surprising that there are millions of proclaimed atheists; this picture of God is not pretty. So we need to let all that rage up and see what’s underneath. Surprisingly, Light and Love is the aftermath of uncovering all this rage that seems so overwhelming at first.

The fourth video: “Dealing with your rage”. – To see a fragmented perceptual world entails rage because it is a form of vengeance. To see form means understanding has been obscured. You do not know your own best interest. The ego is the grievance producing your current context and rage is bound to come up. If your context involves following, you may see your leader as unfair and feel rage. At Living Miracles there is a true sense of integrity and equality. The leaders’ guidance about tasks is appropriate. It may be strong. It is a witness to what you want in your heart, which is to break through that anger and resistance. You are never upset for the reason you think. Your anger involves a misperception, the ego trying to pin it on a person, a form. This is not its cause. The rage is tied to all of perception. Your companions are here to help you move through it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s