Lektion 24: “Jeg opfatter ikke det der er til mit eget bedste”. Vi ved ikke hvad, der vil gøre os glade. Derfor har vi ikke noget at gå efter eller handle ud fra.

(English version under the videos)

Vi handler derfor, ud fra hvordan vi opfatter det, der sker. Jesus siger her, at “den opfattelse er forkert”. Den logiske følge heraf må være, at vi ikke opfatter det, der er til vores eget bedste.

Hvis vi erkender dette, kan vi lære det. Men vi tror fuldt og fast på, at vi ved, hvad der er til vores eget bedste, og er derfor ikke åbne overfor at lære dette.

Ved at anvende dagens idé som vi anvises til, vil vi opdage, at vi i enhver situation er overbevist om, at vi kender vores eget og eller andres bedste, og at vi handler og planlægger ud derfra. Og vi vil se, at nogle af vores mål er modstridende, og at skuffelse meget vel kan blive resultatet.

Lektion 25: “Jeg ved ikke hvad formålet er med noget overhovedet”. Og derefter siger Jesus: “Alt er til dit eget bedste. Det er det, det tjener til; det er formålet med det; det er det, det betyder” og at  det er i erkendelsen af dette, at det du ser får mening.”

Egoet er ikke dig, “Denne falske identifikation sætter dig ude af stand til at forstå, hvad formålet er med noget som helst.” – Dine mål angår personlige interesser, men du har faktisk ingen personlige interesser, og derfor ved du ikke hvad formålet er med noget overhovedet.

Lesson 24: “I do not perceive my own best interests.” We do not know what will make us happy. Therefore, we have nothing to go for or act on.

We therefore act based on how we perceive what is happening. Jesus says that  – “that perception is wrong”. The logical consequence of this must be that we do not perceive our own best interests.

If we could accept this, we could learn what our own best interests is! But we firmly believe that we know what it is , and are therefore not open to learning this.

By using this idea as directed to, we will find that in every situation we are convinced that we know our own and others’ best interests, and that we act on and plan from this belief. And we will see that some of our goals are contradictory and that disappointment can very well be the result.

Lesson 25: “I do not know what anything is for”. And  then Jesus says, that everything is for our own best interests. That’s what it is for – that is its purpose – that’s what it means and that in recognizing this – what we see is given meaning .

The ego is not what we are. This false identification makes us incapable of understanding what anything is for.  Our goals are all concerned with personal interests, but we do not  have any personal interests, so we do not know what anything is for!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s