Lektion 21: ”Jeg er fast besluttet på at se tingene på en anden måde.” Denne lektion sætter fokus på situationer, som vækker vrede i os, og beder os se disse på en anden måde.

(English version under the videos)

Vrede beskrives i Kurset som en følelsesmæssig reaktion fra mild irritation til raseri, og som i virkeligheden er et slør over intenst raseri. Dette gælder for al vrede uanset form eller grad. – Jesus siger her: ”Husk, at du faktisk ikke forstår hvad der vækker vrede i dig, og at intet af det du tror i den forbindelse betyder noget.” Han siger også, at der er en tro på ”at visse former for angreb er mere retfærdige end andre.”

 Lektion 22. ”Det jeg ser er en form for hævn.” Fordi vi projicerer vores vrede ud på verden, ser det ud som om, der er hævn parat til at ramme os. Vores angreb opfatter vi derfor som et selvforsvar. Denne onde cirkel af angreb og modangreb er heldigvis ren fantasi.

Lektion 23: ”Jeg kan undslippe den verden jeg ser ved at opgive angrebstanker.” Jesus siger her, at vi må lære, ”at det er disse tanker du ikke ønsker” og at ” Du ser den verden du har lavet, men du ser ikke dig selv som billedmageren”.

Han fortæller os , at vi ikke er fanget i den verden vi ser, fordi dens årsag kan ændres, og at de de to første skridt i den proces kræver vores samarbejde.

Lesson 21: “I’m determined to see things differently.” This lesson focuses on situations that arise anger in us and asks us to see these in another way.

In the Course anger is described  as an emotional reaction from mild irritation to rage, but that in fact – it is a veil over intense rage. This goes for all anger regardless of form or degree. – Jesus says: “Remember, you actually do not understand what causes anger in you, and that nothing of what you believe in that regard means anything.” He also says there is this belief that, “some forms of attack are more justified than others.”

Lesson 22. “What I see is a form of vengeance.” Because we project our anger onto the world, it seems as if vengeance is about to strike at us. We therefore regard our attacks as self defense. Fortunately, this evil circle of attack and counterattack is pure imagination.

Lesson 23: “I can escape from the world I see by giving up attack thoughts.” Jesus says here that we must learn, that it is these thoughts we do not want. And most importantly: “You see the world you have made, but you see not yourself as the image maker. “

He also tells us that we are not trapped in the world we see, because its cause can be changed, but that the two forst steps in this process require our coorperation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s