Med lektion 16 tager vi vores første skridt i ophævelsen af vores tro på, at vores tanker ingen virkning har: Jeg har ingen neutrale tanker”. Alt, det vi ser, er et resultat af, hvad vi tænker.

(English version at the bottom of the videos)

Jesus siger, at tanker enten er falske eller sande. De er ikke vigtige eller uvigtige, gode eller dårlige – blot falske eller sande, men aldrig intetsigende. Alle tanker bringer enten krig eller fred. De kommer fra kærlighed eller fra frygt. Alle falske tanker er lige destruktive.

Lektion 17: “Jeg ser ingen neutrale ting”. Dette er selvfølgelig fordi, vi ingen neutrale tanker har. Først kommer tanken (årsagen) og  med den billedet af tanken (resultatet af tanken).

Lektion 18: “Jeg er ikke alene om at opleve virkningerne af min måde at se på”.  Grunden er, at sind er forenede, fortæller Jesus os.

Lektion 19: “Jeg er ikke alene om at opleve virkningerne af mine tanker”. Vi tror, at vi  har private tanker, men det passer ikke – sind er forenede. “Der findes ikke private tanker.” 

Lektion 20: “Jeg er fast besluttet på at se”. Der er blevet krævet meget lidt af os til nu, og vi er ikke blevet bedt om at samarbejde aktivt. Denne start har været meget omhyggeligt planlagt. For verdens frelse afhænger af os.

Med denne lektion kommer det første forsøg på at indføre struktur.  Jesus gør os dog klart, at vi ikke vil komme til at se, hvis vi føler os tvunget, eller hvis vi giver efter for vrede og modstand. – Strukturen vil hjælpe os.

“Du ønsker frelse.” (være fri af skyld) “Du ønsker at være lykkelig. Du ønsker fred. Du har intet af dette nu, fordi dit sind er fuldstændig udisciplineret …”

Du er måske nærværende dette øjeblik og forstår alt, hvad han siger, – men næste gang du blir urolig og  lytter til egoet  – tror du atter, at der ingen forbindelse er mellem dine tanker og de billeder, du opfatter/det du ser.

Jeg er fast besluttet på at se” er en hjælp til at fortælle os selv, at vi ønsker at se, og at vi ikke ser nu. For vi tror faktisk ikke, at vi ønsker at se. At se, som Jesus ser, betyder, at vi ikke længere kan give nogen skylden – og at vi må opgive vores tro på, at vi selv er syndige og skyldige, hvilket vi tror er sandheden. – Først når vi tror på, at vision vil gøre os lykkelige, vil vi ønske at se, som han ser. Vi har behov for at blive motiveret til at tænke på en anden måde, så vi kan se på en anden måde.

Ser vi adskillelse, hævn, svigt eller lidelse, er det fordi vi ønsker at se dette.DETTE ØNSKE ER ÅRSAGEN, OG DET, VI SER, ER RESULTATET- VIRKNINGEN AF DETTE ØNSKE.

With lesson 16, we take our first step in dispelling the belief that our thoughts have no effect: “I have no neutral thoughts.” Everything we see is a result of what we think. Jesus says that thoughts are either false or true. They are not important or unimportant, good or bad – just false or true, but never idle. All thoughts bring either war or peace, fear or love. All false thoughts are equally destructive and unreal.

Lesson 17: “I see no neutral things”. This is of course because we have no neutral thoughts. It is always the thought that comes first  and with  the thought the image. We have a thought, and we see our thought. We are used to think that it is the other way around.

Lesson 18: “I’m not alone in experiencing the effects of my seeing”. Our thoughts are never neutral or unimportant for that reason, because minds are joined, Jesus tells us.

Lesson 19: “I’m not alone in experiencing the effects of my thoughts”. We thought we had private thoughts, but minds are joinded. “There are no private thoughts.”

Lesson 20: “I’m determined to see”. Not much has been required of us til now, and we have not been asked to cooperate actively. This upstart has been very carefully planned. For the salvation of the world depends on us.

With this lesson comes the first attempt to introduce structure. Jesus, however, makes us clear – that we will not see when we feel coerced or give in to anger and resistance.  The structure will help us.

“You want salvation. You want to be happy. You want peace. You do not have them now, because your mind is totally undisciplined …”

“I’m determined to see”  tells us that we want to see, and that we do not see now, because we actually think we do not want to see. To see, as Jesus sees, means that we can no longer blame anyone – and to give up the belief that we ourselves are sinful and guilty. Only when we believe that vision will make us happy,  will we truly want to see, as he sees. We need to get motivated to think differently, so we can se differently.

Seeing separation, revenge, failure or suffering – is because we want to see this. – THIS WISH IS THE CAUSE, AND WHAT WE SEE, IS THE RESULTS OF THIS WISH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s