Jesus fortæller os, at der er en forbindelse mellem det, vi tænker, det vi ser, og det vi  oplever. Med lektion 11: “Mine meningsløse tanker viser mig en meningsløs verden.” bliver årsag og virkning tydeliggjort.

(English version at the bottom of this post)

Alt det, vi tror, der foregår uden for os i verden, foregår i sindet. Alting i verden er kun tanker i sindet, og mine meningsløse tanker viser mig en meningsløs verden. Jesus understreger, at der ingen forskel er på det, vi tænker, og det vi ser. Det indre og det ydre er eet og det samme.

Vi lærte med lektion 5 og 6: “Jeg er aldrig urolig af den grund jeg tror”. “Jeg er urolig fordi jeg ser noget der ikke er der”.

Nu lærer vi med lektion 12: Jeg er urolig fordi jeg ser en meningsløs verden.”  Jesus siger, at verden er meningsløs, og at vi har tillagt den al den mening, den synes at have (lektion 1+2). Vi synes at opleve vold, fjendskab, vanvid og andre vilkår, som han siger ikke er virkelige. Den meningsløse tanke, som de synes at opstå fra, er, at vi kan være og er adskilt fra Gud!

Gud er al den mening der ER. Når vi tror, at vi kan adskille os fra den eneste mening, der ER, så er der kun meningsløshed tilbage.

Alt, hvad vi ser i universet af tid og sted, inklusiv os selv, er intet udover et fragment af  den oprindelig tanke, at vi kunne være og er adskilt fra Gud og overladt til os selv. At se denne verden vil hele tiden minde os om, at vi tror, vi er adskilt fra Gud, syndige og skyldige.

Lektion 13: “En meningsløs verden fremkalder frygt.” Derfor beder Jesus os om, “at erkende det meningsløse, og erkende det uden frygt. – Hvis du er bange (årsagen) vil du tillægge verden egenskaber den ikke har, og befolke den med billeder der ikke eksisterer.” (resultatet).

Lektion 14: Gud skabte ikke en meningsløs verden”. “Det Gud ikke har skabt eksisterer ikke”. Den verden vi synes at se, har vi selv lavet, og den eksisterer ikke!  Denne sandhed kan lede os direkte ind i frygt, når vi kigger på vores “personlige repetoire af rædsler”. Men han fortæller os også, at vi sammen vil bevæge os mod “fuldkommen tryghed og fuldkommen fred“, og at alle disse rædsler er ikke skabt af Gud og derfor kun eksisterer i vores sind, adskilt fra Ham.

Lektion 15: Mine tanker er billeder jeg har lavet”. “De tanker, du tror, du tænker, fremtræder som billeder”. Det er sådan vores syn blev til. “Dette er ikke at se”. Jesus trøster os med at sige, at vi vil komme til at se lys – at have lysoplevelser, når vi begynder at åbne vores øjne gennem sand opfattelse.

Jesus tells us that there is a connection between what we think – what we see and what we experience. In lesson 11: “My meaningless thoughts are showing me a meaningless world.” cause and effect are put in their right perspective.

Everything we think is happening outside of us in the world is “going on” in the mind. Everything in the world is only thoughts in the mind, and my meaningless thoughts show me a meaningless world. Jesus emphasizes that there is no difference between what we think and what we see. The inner and the outer are one and the same.

(“I am never upset for the reason I think.” “I am upset because I see something that is not there.” Lesson 5 – 6)  Now, we learn in lesson 12: “I’m upset because I see a meaningless world.” Jesus says that the world is meaningless, and that we have given it all the meaning it seems to have. (lesson 1 – 2). We seem to experience violence, hostility, madness and other tconditions, which he says are not real, and that the meaningless thought from which they seem to arise is, we can be and are separate from God.

God is all meaning there IS. When we think we can separate ourselves from the only meaning there is, only meaninglessness is left.

Seeing this world will always remind us that we believe we have separated from God, that we are sinful and guilty and on our own.

Lesson 13: “A meaningless world engenders fear.” Therefore, Jesus asks us to recognize the meaningless and recognize it without fear. If you are afraid (the cause) -you will give world qualities that it does not have and populate it with images that do not exist (the result).

Lesson 14: “God did not create a meaningless world”. What God has not created, does not exist. The world we seem to see, we have made, and it does not exist! This truth can lead us directly into fear, when we look at our “personal horror stories”. But he also tells us that together we will move towards “perfect peace and perfect safety”, and that all these horror stories are not created by God and therefore exist only in our mind, separate from Him.

Lesson 15: “My thoughts are images that I have made”. “The thoughts you think you think appear like images.” That’s how our seeing is made. “This is not seeing.” But Jesus comforts us by saying that we will see light – that we will have light experiences when we begin to open our eyes through true perception.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s